Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • 1 INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Polityka prywatności Sklepu Internetowego pl nie jest źródłem obowiązków dla Osoby Odwiedzającej i Klienta Sklepu Internetowego. Ma wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowi umowy ani regulaminu.

 

 1. Wszystkie wyrażenia i słowa zapisywane za pomocą wielkiej litery (np. Sklep Internetowy, Klient itd.) należy rozumieć zgodnie z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego.

 

 1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszą Polityką prywatności a zgodami na przetwarzanie danych osobowych udzielonymi przez osobą fizyczną, podstawą prawną do określenia zakresu działań Administratora są dobrowolnie wyrażone zgody lub przepisy prawa, które znajdują zastosowanie w danej sytuacji faktycznej.

 

 • 2 ADMINISTARTOR DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Kucharska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą  FUTRZON KATARZYNA KUCHARSKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 7331301354, REGON 382683490.

 

 1. Inspektorem Ochrony Danych w firmie FUTRZON KATARZYNA KUCHARSKA jest KATARZYNA KUCHARSKA. Kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@futrzon.pl

 

 1. Na wskazany adres można również przesyłać żądanie udostępnienia informacji o tym, jakie dane osobowe zostały zgromadzone oraz w jakich celach są przetwarzane.

 

 1. Administrator przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz w celu ulepszania systemu pomocy w zakresie RODO, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja zgłoszenia, w szczególności nie będą używane do celów marketingowych i przekazywane osobom trzecim.

 

 1. W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np. złożenia reklamacji, dokonania zwrotu), Administrator może ponownie zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym danych osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, celem potwierdzenia tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.

 

 • 3 PLIKI COOKIES

Administrator informuje, iż podczas korzystania ze strony internetowej w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:

– utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem strony internetowej, a urządzeniem końcowym Użytkownika;

– optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;

– zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze strony internetowej;

– zbierania statystyk odwiedzin strony internetowej wspierających ulepszanie jej struktury i zawartości;

wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

Administrator informuje, że:

 1. Gdy Osoba Odwiedzająca korzysta ze Sklepu Internetowego stosowane są pliki cookies umożliwiające identyfikację jej przeglądarki lub urządzenia – pliki cookies zbierają informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. Niektóre mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą – przypisanie pewnych zachowań konkretnej Osobie Odwiedzającej lub Klientowi.
 2. W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki prywatności Sklepu Internetowego odnoszące się do danych osobowych, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą.
 3. Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych.
  Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania ze strony internetowej.
  Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer strony internetowej posiada wyłącznie Administrator.
  Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

 

 • 4 POZYSKIWANIE DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, w czasie przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. Jak wynika z powyższych przepisów za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

 1. Pozyskane przez Administratora dane są poufne, bezpieczne i przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne. Dane przetwarzane są zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą oraz obejmują tylko takie dane i tylko o takiej treści, które są niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony cel, czyli powód przetwarzania. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych. Stosowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa i stan wiedzy technicznej w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą, czy ujawnieniem. Dane osobowe przechowywane są w sposób umożliwiający identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

 

 1. Administrator pozyskuje informacje o danych osobowych w następujący sposób:
 2. a)      poprzez dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym;
 3. b)      poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzu kontaktowym lub w wiadomości e-mail;
 4. c)      poprzez przesłanie reklamacji,
 5. d)      poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w wiadomości e-mail przesłanej w związku z chęcią nawiązania współpracy;
 6. e)      poprzez pliki cookies, piksele lub podobne technologie internetowe.

 

 1. Cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika ze zgody Osoby Odwiedzającej Stronę Internetową lub Klienta lub przepisów prawa oraz w wybranych przypadkach jest doprecyzowywany w wyniku działań podejmowanych przez te osoby w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji.

 

 1. Podanie danych osobowych przez Osobę Odwiedzającą lub Klienta Sklepu Internetowego jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z określonych funkcjonalności Sklepu Internetowego (np. złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia lub skorzystania z formularza kontaktowego).

 

 1. Każdorazowo zakres wymaganych danych do zawarcia odpowiedniej umowy wskazany jest uprzednio w Sklepie Internetowym (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z Osobą Odwiedzającą lub Klientem lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skutecznego skorzystania z funkcjonalności Strony Internetowej, np. brak możliwości złożenia zamówienia.

 

 1. Dane osobowe są pozyskiwane przez Administratora w celu:

 

– obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, wiadomości email, reklamacji, innych wniosków, w celu udzielania odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywania newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności. Obsługa wniosków, udzielenie odpowiedzi na reklamacje konsumenckie. Dochodzenie roszczeń, w tym od osób trzecich, obrona przez nimi., wszystko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

– Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży/zlecenia lub podjęci e działań żądanie przyszłego Klienta przez jej zawarciem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

– Prowadzenia rozliczeń finansowych z Klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Klienta w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

– Realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

– Realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

 • 4 KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
 2. a)      dane osobowe podane w formularzu przy składaniu Zamówień w Sklepie Internetowym, w szczególności: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], nr rachunku bankowego,
 3. b)     dane osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach: : imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj];
 4. c)      inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w tym uzyskane za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem cookies i podobnych technologii.

 

 • 5 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient.
 2. Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w Sklepie Internetowym.
 3. W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep Internetowy, w tym komunikację z naszymi Klientami (np. wspierają w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.
 4. W ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookies.
 5. Danych Osobowych mogą być przekazywaneorganom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy,  ZUS, GIODO, Policja, prokuratura, Prezes UOKiK – jeżeli się o to zwrócą do Administratora);
 • 6 ARCHIWIZACJA DANYCH OSOBOWYCH
 1. W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być one przechowywane przez różny okres.
 2. Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze Sklepu Internetowego (przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności Klienta w ramach Sklepu Internetowego), w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia.
 3. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.
 4. W każdym przypadku:
  • Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;
  • Dane Osobowe będą przechowywane dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 5. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

 

 

 • 7 UPRAWNIENIA, UZYSKIWANIE DOSTĘPU I AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH, REKLAMACJE

 

Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Państwa dane osobowe są przetwarzane.

 

Jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, wówczas mają Państwo prawo do:

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 • dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);
 • żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
 • cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).

 

 • 8 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

 1. Niniejsze zasady Polityki prywatności obowiązują od dnia 11.2021 r.

 

 1. Administrator oświadcza, iż ma prawo do dokonania zmian niniejszego dokumentu z ważnych powodów, m.in.:
 2. a)      zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie RODO, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;
 3. b)      rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych spowodowany postępem technologii internetowej, w tym wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych, technologicznych lub technicznych na Stronie Internetowej, mające wpływ na zakres niniejszej Polityki prywatności.

 

 1. O wszelkich zmianach Administrator zobowiązuje się poinformować Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na zapoznanie się z treścią zmienionego dokumentu, np. poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Polityki prywatności na stronie internetowej.